trippy.jpg
Taken: 2003-06-23 02:37:48PM
Camera: SONY CYBERSHOT
Flash: No

trippy.jpg
Image copyright Scott Baker 2003